Cel imprezy:

 • popularyzacja biegów masowych jako najprostszej formy rekreacji;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • krzewienie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności;
 • integracja środowiska biegowego;
 • rozbudzanie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup wiekowych i zawodowych.

Dystans: 10 km 800 m (dwie pętle)

Limit czasu: na pokonanie dystansu w biegu wynosi 2 godz. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani będą do zejścia z trasy.

Trasa biegu: dostępna jest na naszym facebookowym profilu oraz na stronie internetowej Pałacu Sulisław. Część crossowa jest w 10% asfaltowa, a 90 % to kostka, drogi polne oraz dukty leśne. Cała trasa oznakowana będzie co kilometr.

Pakiet startowy:

 • posiłek regeneracyjny
 • nawodnienie (woda)
 • opaska na nadgarstek z logiem biegu

Zgłoszenia i opłaty:

 • zgłosić można się elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na naszym facebookowym profilu oraz za pośrednictwem strony ZmierzymyCzas.pl;
 • opłata startowa wynosi 30 zł (w ramach opłaty uczestnicy otrzymują pakiet startowy: rękawki/opaski biegowe, wodę na trasie oraz napój i posiłek regeneracyjny po biegu, medale za ukończenie biegu);
 • do wzięcia udziału w biegu upoważnia dokonanie opłaty startowej do końca września. Opłaty należy dokonać na konto: „BJ” Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa BGŻ BANK PL 26 2030 0045 1110 0000 0124 2110 Tytułem: imię nazwisko, Cross Run Sulisław 2017;
 • limit uczestników: 600 (w razie nieosiągnięcia limitu zapisy będą możliwe w dniu zawodów).

Klasyfikacja:

 • w kategoriach wiekowych (MĘŻCZYŹNI i KOBIETY: 16-19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+);
 • najlepsza zawodniczka gminy Grodków;
 • najlepszy zawodnik gminy Grodków.

Biegi towarzyszące – kategoria wiekowa dzieci:

 • zgłoszenie do biegu w dniu zawodów u organizatorów;
 • kategorie wiekowe: przedszkolaki (dystans ok. 100m), klasy I-III (dystans ok. 400m), klasy IV-VI (dystans ok. 800m), klasy I-III gimnazjum (dystans ok. 1600 m);
 • nagrody: w każdej kategorii pierwsze trzy miejsca Puchary oraz upominki.

Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale!

 • Warunkiem uczestnictwa dzieci w biegu jest pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych podpisane przez prawnych opiekunów dziecka obecnych podczas uczestnictwa dziecka w zawodach.

Uczestnictwo:                                                                                             

 • w biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat do 8 października 2017 r.;
 • osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za zgodą opiekuna prawnego podpisaną w Biurze Zawodów w obecności pracownika biura;
 • warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych;
 • udział w Crossie Pałacowym odbywa się na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka (m.in. utraty zdrowia lub życia), wynikających z charakteru tego wydarzenia. Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby o dobrym stanie zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach;
 • weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbędzie się w Biurze zawodów, zlokalizowanym w budynku przypałacowym w dniu zawodów od godz. 8.00 do 11.30;
 • na mecie będzie przygotowany punkt z wodą mineralną i posiłkami regeneracyjnymi;
 • pomiar czasu prowadzony będzie metodą elektroniczną (bezzwrotne chipy pomiarowe w numerze startowym);
 • bieg będzie się odbywał przy ograniczonym ruchu kołowym;
 • uczestnicy biegu mają obowiązek zastosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej PSP i OSP;
 • organizator zapewnia pomoc medyczną w czasie trwania imprezy. Pomoc zlokalizowana będzie przy mecie;
 • organizator biegu zapewnia zbiorowe ubezpieczenie dla wszystkich zawodników. Nie będzie możliwości ubezpieczenia indywidualnego.

Nagrody

 • klasyfikacja open kobiet i mężczyzn: pierwsze trzy miejsca (puchary oraz nagrody pieniężne);
 • w dodatkowych kategoriach puchar dla najlepszych według osiągniętych czasów;
 • pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, który ukończy bieg w limicie czasu.

Postanowienia organizacyjne:

 • organizator zapewnia bezpłatny parking;
 • zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane;
 • zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy;
 • trasa nie posiada atestu PZL;
 • pomiar czasu odbywa się z wykorzystaniem chipów bezzwrotnych w numerze startowym;
 • organizator zapewnia szatnie, toalety, prysznice oraz szafki depozytowe;
 • bieg odbędzie się przy całkowitym wstrzymaniu ruchu drogowego na czas pokonania trasy przez uczestników;
 • zawodnicy, którzy nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy oraz zdjęcia numeru;
 • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt;
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora;
 • pisemne protesty przyjmuje Biuro zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety.